Algemene voorwaarden

Samen Spelen B.V.

Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang – Dagopvang en Buitenschoolse opvang

Artikel 1 – Algemeen
1.1           Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel zijn alle
voorgaande voorwaarden en bepalingen van de ondernemer komen te vervallen.

1.2           Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij nadrukkelijk
anders is overeengekomen en zulks door de ondernemer schriftelijk is bevestigd.

1.3           Afspraken met personeel binden de ondernemer niet, tenzij schriftelijk door hem bevestigd.

1.4           De consument erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele
feit van het geven van een opdracht aan de ondernemer van welke aard dan ook.

1.5           Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen
zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één plaatsingsovereenkomst, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

Artikel 2 – Definities

2.1           Kinderopvang: Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen
aan de ontwikkeling van kinderen tot de 1e of de 16e dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint; Tot de kinderopvang worden niet gerekend: het toezicht houden op schoolgaande kinderen dat zich beperkt tot het toezicht tijdens de middagpauze op school; verzorging en opvoeding hetzij in een peuterspeelzaal, hetzij in het kader van de wet op de Jeugdzorg, hetzij op een plaats waar het kind zijn hoofdverblijf heeft anders dan gastouderopvang en professionele opvang aan huis.

2.2           De consument: De ouder/verzorger die als natuurlijke persoon niet handelend in de
uitoefening van een beroep of bedrijf een plaatsingsovereenkomst sluit betreffende het afnemen van de dienst kinderopvang voor een kind met wie hij een huishouding voert en dat in belangrijke mate door hem wordt onderhouden dan wel waarvoor hij een pleegvergoeding ontvangt in het kader van de Wet op de Jeugdzorg.

2.3           De ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die een plaatsingsovereenkomst sluit met de consument betreffende het aanbieden van de dienst kinderopvang in een kindercentrum van de ondernemer.

2.4           Ouderbetrokkenheid: Betrokkenheid van de ouder/verzorger van de geplaatste kinderen met betrekking tot zaken die rechtstreeks verband houden met beleid over de opvang van hun kinderen en met betrekking tot het vaststellen of wijzigen van een regeling op het gebied van de behandeling van klachten.

2.5           Centrale en Locale Oudercommissie: Advies-en overlegorgaan ingesteld door de ondernemer, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van de geplaatste kinderen.

2.6           Plaatsingsovereenkomst: Een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument welke recht geeft op kinderopvang, die wordt uitgewerkt in een plaatsingsovereenkomst-ouder en een plaatsingsovereenkomst-kind (kind specifieke overeenkomst).


 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1           Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een plaatsingsovereenkomst.

3.2           Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

3.3           De plaatsingsovereenkomst wordt gesloten tussen de ondernemer en de consument.

3.4           Met uitzondering van het sluiten van de plaatsingsovereenkomst bedoeld in artikel 3.3, kan elk der partijen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze plaatsingsovereenkomst aan derden overdragen. In dit laatste geval is instemming van de wederpartij vereist.

3.5           In afwijking van artikel 3.4 behoeft de ondernemer geen toestemming van de consument voor het inschakelen van derden voor het innen van betalingen en evenmin de consument voor het inschakelen van derden voor het doen van betalingen.

3.6           De consument is verantwoordelijk voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

3.7           De ondernemer dient de inrichting voor kinderopvang in overeenstemming te hebben en te houden volgens de Wet kinderopvang.

Artikel 4 – Algemeen aanbod

4.1           Het algemeen aanbod van de ondernemer bevat een omschrijving van zijn dienstverlening die voldoende gedetailleerd is om de consument bij zijn oriëntatie op de markt in staat te stellen een nadere keus te maken tussen ondernemingen in kinderopvang.

4.2           Het algemeen aanbod vindt schriftelijk dan wel digitaal plaats en bevat ten minste de volgende elementen:

-        de aard en omvang van de in of via de vestiging te verlenen opvang en eventuele extra diensten; soort opvang, aanbod voor hoeveel en welke tijdsduur, eventueel met een minimum; eventuele mogelijkheden van flexibele opvang; plaatsingsprocedure.

-        (een samenvatting van) het door de onderneming in kinderopvang ontwikkelde pedagogisch beleidsplan, waarin de voor deze onderneming kenmerkende wijze van omgang met kinderen en ouders wordt omschreven; de mededeling dat de uitgebreide versie van het pedagogische beleidsplan op aanvraag beschikbaar is;

-        de vorm en frequentie van informatie-uitwisseling, waaronder het aantal oudergesprekken dat er in principe per jaar wordt gehouden;

-        het hygiënebeleid, veiligheidsbeleid, medisch handelen, ziektebeleid en privacy;

-        de wijze waarop de onderneming in kinderopvang aan de Oudercommissie dan wel andere vorm van Ouderbetrokkenheid heeft vorm gegeven;

-        de op dit moment geldende prijs van alle reguliere en eventuele extra diensten inclusief de hoogte van de annuleringskosten en de voorwaarden waaronder annulering mogelijk is; de wijze van betaling;

-        de klachtenprocedure;

-        de opzegtermijn en de dag van de maand waarop kan worden opgezegd.

-        de getalsverhouding tussen groepsleiding en aantal kinderen per leeftijdscategorie;

-        informatie aangaande de groep en de beschikbare ruimte;

-        de openingstijden en -dagen van de onderneming in kinderopvang alsmede de tijden waarop de kinderen ontvangen worden en de opvang verlaten. Hieronder is begrepen, indien van toepassing, informatie over de wijze waarop de afstand tussen school en onderneming in kinderopvang overbrugd wordt (wijze van vervoer en al dan niet onder begeleiding) en afspraken over het al dan niet zelfstandig naar huis gaan. Verder is hieronder begrepen, indien van toepassing, informatie over de opvang tijdens vakantiedagen en extra vrije dagen van de school;

-        de al dan niet door de onderneming in kinderopvang te verzorgen voeding en, zo ja de eventuele mogelijkheid van het maken van specifieke afspraken over de voeding en verzorging;

4.3           Bij elementen van grotere omvang is een samenvatting in combinatie met een verwijzing naar de plaats waar de stukken ter inzage zijn voldoende.

Artikel 5 – De aanmelding

5.1           De consument meldt zich via een inschrijfformulier schriftelijk of digitaal aan bij de ondernemer voor een bepaalde soort opvang voor een bepaald kind voor een bepaalde tijdsduur.

5.2           De ondernemer bevestigt de ontvangst van de aanmelding aan de consument schriftelijk of digitaal.

5.3           Op de aanmelding zijn de inschrijfvoorwaarden van toepassing.

5.4           Na aanmelding doet de ondernemer de consument of een persoonlijk aanbod of hij registreert de aanvraag van de consument op een wachtlijst.

5.5           De aanmelding brengt noch voor de consument noch voor de ondernemer de verplichting mee tot het aangaan van een plaatsingsovereenkomst.

Artikel 6 – Persoonlijk aanbod

6.1           Het persoonlijk aanbod bevat een omschrijving van de te leveren diensten om een definitieve keuze voor de ondernemer door de consument mogelijk te maken.

6.2           Het persoonlijk aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is gedurende de reactietermijn onherroepelijk. Na het verstrijken van de reactietermijn vervalt het persoonlijk aanbod.

6.3           Het persoonlijk aanbod bevat alle elementen genoemd in artikel 4 deze Algemene Voorwaarden of een verwijzing daarnaar, alsmede:

-        de naam en de (verwachte) geboortedatum van het kind;

-        de opvangsoort en de naam van het kindercentrum waar de opvang plaatsvindt;

-        de dagen waarop de opvang plaatsvindt;

-        het aantal uren opvang, de uurprijs en de maandprijs;

-        de ingangs-en verwachte einddatum (per de 1e of de 16e dag van de maand) van de opvang;

-        de opzegtermijn en de dag waartegen kan worden opgezegd;

-        de aangeboden medische handelingen (zie artikel 14.6), zulks indien de consument daarom heeft verzocht en de ondernemer beschikt over de mogelijkheden daartoe;

6.4                             Het persoonlijk aanbod vindt schriftelijk of digitaal plaats en is vergezeld van deze Algemene Voorwaarden.

6.5           De consument moet binnen de door de ondernemer gestelde redelijke termijn van 7 dagen laten weten of hij het persoonlijk aanbod al dan niet aanvaardt.

6.6           De ondernemer kan op basis van redelijke gronden van het persoonlijk aanbod afwijken; de ondernemer kan ondermeer groepen en/of locaties samenvoegen.


 

Artikel 7 – De plaatsingsovereenkomst

7.1           De plaatsingsovereenkomst komt schriftelijk dan wel digitaal tot stand op het moment dat de consument een exemplaar van het persoonlijk aanbod voorzien van zijn schriftelijke handtekening dan wel digitale bevestiging aan de ondernemer retourneert en de ondernemer deze heeft ontvangen. De ondernemer bevestigt de ontvangst van de plaatsingsovereenkomst schriftelijk of digitaal aan de consument. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de overeenkomst onverlet.

7.2           Bij annulering van de plaatsingsovereenkomst door de consument vóór de ingangsdatum is de geldende opzegtermijn volgens artikel 13.2 van toepassing. Wanneer de opzegtermijn de overeengekomen ingangsdatum overschrijdt, is de consument de volledige prijs over de periode van overschrijding verschuldigd.

7.3           De ondernemer kan aan de consument kosten in rekening brengen voor annulering.

Artikel 8 – Het plaatsingsgesprek

8.1           Tijdig voor de aanvang van de feitelijke plaatsing nodigt de ondernemer de consument uit voor een plaatsingsgesprek. In dit gesprek worden de voor de opvang benodigde specifieke gegevens van de consument en zijn kind besproken. De ondernemer en de consument spreken daarbij af om elkaar, voor zover nodig, regelmatig te informeren over algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte en dergelijke).

8.2           De ondernemer wijst er in het plaatsingsgesprek op dat:

-        de regels vastgelegd in het Plaatsingsbeleid van toepassing zijn;

-        de ondernemer gehouden is op de algemene gezondheid van het kind te letten en daarover met de consument te communiceren;

-        de consument als ouder of verzorger wettelijk aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn kind;

8.3                             De ondernemer en consument bevestigen de bij het plaatsingsgesprek gemaakte afspraken schriftelijk dan wel digitaal.

Artikel 9 – Verwerking en beheer van persoonsgegevens

9.1           De ondernemer hanteert een privacyreglement dat is gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens.

9.2           De ondernemer verwerkt gegevens van/over de consument en het kind alleen in relatie tot zijn dienstverlening, behoudens bij wet vastgelegde uitzonderingen. Dit geldt zowel voor de gegevens die de ondernemer van de consument ontvangt als voor de gegevens die de ondernemer ontvangt van een beroepsoefenaar in het kader van zijn beroepsuitoefening.

9.3           Zowel met de aanmelding als met het ondertekenen van het persoonlijk aanbod verleent de consument toestemming voor de verwerking en het beheer van zijn gegevens en die van het kind.

Artikel 10 – De prijs en prijswijzigingen

10.1         De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen in de plaatsingsovereenkomst.

10.2         De ondernemer is gerechtigd zijn tarieven te wijzigen. Prijswijzigingen worden door de ondernemer tijdig van te voren aangekondigd, met een termijn die minimaal gelijk is aan de overeengekomen opzegtermijn (zie artikel 13.2) vermeerderd met een week.

Artikel 11 – Duur en wijziging van de overeenkomst

11.1         De plaatsingsovereenkomst van dagopvang van 0-4 jarigen duurt tot de 1e of de 16e dag van de maand waarin het basisonderwijs begint. De plaatsingsovereenkomst van buitenschoolse opvang duurt tot de 1e of de 16e dag van de maand waarin het voortgezet onderwijs voor het kind begint tenzij door partijen schriftelijk dan wel digitaal anders wordt overeengekomen.

11.2         Indien partijen overeenkomen dat er sprake is van een wijziging van de plaatsingsovereenkomst (bijvoorbeeld wijziging openingstijden, wijziging locatie), wordt dit door beide partijen schriftelijk dan wel digitaal bevestigd. De onderhavige Algemene Voorwaarden blijven in dat geval van toepassing.

Artikel 12 – Toegankelijkheid

12.1         Kindercentra van de ondernemer zijn in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen ondernemer en consument.

12.2         Ondernemer en consument zijn verplicht in het geval dat het kind voor een periode langer dan 3 maanden op het kindercentrum afwezig is in overleg te treden over het beschikbaar houden van en de vergoeding voor de kindplaats.

12.3         De ondernemer behoudt zich het recht voor een geplaatst kind voor opvang te weigeren voor de duur van de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is, dan wel een gezondheidsrisico vormt voor de andere aanwezigen binnen het kindercentrum en een normale opvang van het kind en de andere kinderen redelijkerwijs niet van hem mag worden verwacht.

12.4         Indien een geplaatst kind, of de consument zelf, nadat de consument daartoe is aangemaand, zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid en/of veiligheid van de overige aanwezige kinderen en/of personeel, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, heeft de ondernemer het recht op redelijke grond en met inachtneming van een redelijke termijn de toegang tot alle kindercentra van de ondernemer te weigeren en de plaatsingsovereenkomst op te zeggen. Er kunnen omstandigheden zijn waarin een aanmaning redelijkerwijs niet van de ondernemer mag worden verwacht.

12.5         Wanneer de consument het niet eens is met de door de ondernemer geweigerde toegang op grond van artikel 12.3 en 12.4, kan hij dit aan de klachtencommissie kinderopvang voorleggen, waarbij de ondernemer is aangesloten (artikel 21.2), met het verzoek het geschil volgens de Verkorte Procedure te behandelen. Een beslissing daarover van de klachtencommissie is bindend voor partijen. Zolang deze Verkorte Procedure loopt mag de ondernemer de plaats niet opzeggen en blijft voor de consument de verplichting in stand om te betalen overeenkomstig artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 13 – Einde van de overeenkomst

13.1         De plaatsingsovereenkomst van dagopvang van 0-4 jarigen duurt tot de 1e of de 16e dag van de maand waarin het basisonderwijs begint. De plaatsingsovereenkomst van buitenschoolse opvang duurt tot de 1e of de 16e dag van de maand waarin het voortgezet onderwijs voor het kind begint tenzij door partijen schriftelijk dan wel digitaal anders wordt overeengekomen.

13.2         Een plaatsingsovereenkomst wordt gesloten, tenzij anders overeengekomen, voor de maximale tijdsduur genoemd in artikel 11.1. Bij een voor de maximale tijdsduur zoals genoemd in artikel 13.1 gesloten plaatsingsovereenkomst heeft elk der partijen het recht de plaatsingsovereenkomst of een gedeelte van de overeengekomen dagen of dagdelen op te zeggen door middel van een aan de wederpartij schriftelijke dan wel digitale verklaring. Dit met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen is mogelijk per de 1e of de 16e dag van de maand en dient altijd te geschieden vóór de 1e of de 16e dag van de maand. De datum van poststempel of e-mail is bepalend voor de ingangsdatum van de opzegtermijn.

13.3         Bij nieuw ingetreden blijvende invaliditeit of wijziging in invaliditeit die het functioneren op het kindercentrum kunnen verstoren of belemmeren hebben de consument en de ondernemer het recht om de plaatsingsovereenkomst per direct te beëindigen. De plaatsingsovereenkomst is per direct beëindigd bij overlijden van een kind.

13.4         De ondernemer kan de plaatsingsovereenkomst in ieder geval met onmiddellijke ingang beëindigen indien de consument een betalingsachterstand van minimaal twee maandtermijnen heeft, zonder dat dit de consument ontslaat van zijn betalingsverplichting vermeerderd met een schadevergoeding ter grootte van één maandtermijn.

Artikel 14 – De dienst en de verplichtingen van de ondernemer

14.1         De dienst van de ondernemer betreft kinderopvang.

14.2         De ondernemer staat ervoor in dat de kinderopvang die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvindt:

-        overeenstemt met de geldende wet-en regelgeving;

-        verricht wordt overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal;

-        Een nadere regeling van de wijze waarop de ondernemer voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in artikel 14.2 is vastgelegd in bijlage 1. Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

14.3         De ondernemer voldoet minimaal aan de wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

14.4         Personen werkzaam bij de ondernemer zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet Justitiële gegevens.

14.5         De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang beantwoorden aan de plaatsingsovereenkomst en in overeenstemming zijn met de wettelijke eisen.

14.6         De ondernemer kan er voor kiezen extra dienstverlening in de sfeer van medisch handelen aan te bieden. De daarmee belaste medewerkers voldoen aan de eisen in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Indien de ondernemer daarvoor kiest, zijn de geneeskundige handelingen onderworpen aan de hiervoor uit het Burgerlijk Wetboek voortvloeiende wettelijke verplichtingen zoals een zorg-en informatieplicht en een geheimhoudingsplicht.

14.7         De ondernemer houdt voor zover dit redelijk mogelijk is, ook in verband met de contacten met de andere kinderen, rekening met de individuele wensen van de consument.

Artikel 15 – Verplichtingen van de consument

15.1         De consument is verplicht bijzonderheden van medische aard of in de ontwikkeling van het kind te melden op het inschrijfformulier of zodra de bijzonderheden zich voordoen. In overleg met de consument zal worden bekeken of de ondernemer de voor het kind benodigde zorg kan (blijven) leveren.

15.2         De consument draagt zorg dat de ondernemer beschikt over alle gegevens die van belang zijn voor de bereikbaarheid van de consument.

15.3         De consument houdt zich aan de regels die binnen het kindercentrum gelden.

15.4         De consument legt de bevoegdheid van anderen om het kind van de opvang te halen schriftelijk vast indien de ondernemer daarom verzoekt.

15.5         De consument brengt en haalt het kind op tijd en draagt zorg voor de nakoming van deze verplichting door anderen die het kind namens hem brengen en halen. Bij niet nakomen van deze verplichting is de ondernemer gerechtigd kosten in rekening te brengen.

15.6         De consument is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan de ondernemer.

15.7         De consument is verantwoordelijk voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst, het verstrekken van het Burgerservicenummer aan de ondernemer en is hoofdelijk aansprakelijk voor alles samenhangend met de kinderopvangtoeslag.

15.8         De consument is op basis van de plaatsingsovereenkomst verplicht om een bijdrage te leveren aan de ondernemer in de vorm van ouderparticipatie. De werkzaamheden, welke verbonden zijn aan de ouderparticipatie, zullen worden vastgesteld in overleg tussen ondernemer en consument.

Artikel 16 – Wederzijdse verplichtingen

16.1         De ondernemer en de consument dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over het kind.

16.2         De consument is bij het brengen van het kind naar de dagopvang verantwoordelijk voor zijn kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De ondernemer is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat wederom partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaats gevonden.

16.3         Het moment waarop bij buitenschoolse opvang de verantwoordelijkheid voor het kind overgaat van de consument of andere volwassene op de ondernemer in kinderopvang en het moment waarop de verantwoordelijkheid voor het kind weer overgaat van de ondernemer naar de consument of andere volwassene, is afhankelijk van de wijze waarop het kind naar de buitenschoolse opvang komt en deze verlaat. Hierover worden tussen ondernemer en consument schriftelijk of op andere door de ondernemer aan te duiden wijze afspraken gemaakt.


 

Artikel 17 – Betaling/niet-tijdige betaling

17.1         De factuur wordt maandelijks digitaal verstrekt. Voor niet digitale verstrekking van de factuur kan de ondernemer kosten in rekening brengen.

17.2         De in artikel 17.1 genoemde factuur dient per maand, bij voorkeur door middel van automatische incasso, bij vooruitbetaling te worden voldaan op de rekening van de ondernemer.

17.3         Indien een consument betaalt aan een door de ondernemer ingeschakelde derde overeenkomstig artikel 3.4 geldt dit voor de consument als bevrijdende betaling. Inschakeling door de consument van een derde voor het doen van betalingen ontslaat de consument niet van zijn betalingsverplichting.

17.4         De consument is verantwoordelijk voor de opgave van wijzigingen in de opvang die gevolgen hebben voor de kinderopvangtoeslag aan de Belastingdienst. De consument geeft toestemming aan de ondernemer de door de Belastingdienst teveel betaalde kinderopvangtoeslag rechtstreeks terug te betalen aan de Belastingdienst onder aftrek van nog openstaande bedragen.

17.5         De consument is in verzuim na het verstrijken van de vervaldatum van de factuur, zonder dat betaling plaatsvond, alsdan is sprake van een betalingsachterstand.

17.6         De ondernemer zendt na het verstrijken van de vervaldatum zonder dat betaling plaatsvond, schriftelijk of digitaal een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. De ondernemer waarschuwt de consument daarbij dat, indien er dan nog geen betaling plaatsvindt het kind onmiddellijk bij het kindercentrum kan worden geweigerd, zonder dat dit de consument ontslaat van zijn betalingsverplichting, waaronder de betaling van de schadevergoeding ter grootte van één maandtermijn.

17.7         Onverlet het bepaalde in artikel 17.6 kan de ondernemer ervoor kiezen de consument een betalingsregeling aan te bieden.

17.8         Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de vervaldatum van de factuur. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

17.9         Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die de ondernemer moet maken ter inning van zijn vordering, zijn voor rekening van de consument.

17.10      Iedere betaling van de consument strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door hem verschuldigde rente en daarna op de oudst openstaande vorderingen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de consument.

17.11      In een geval als bedoeld in artikel 17.8, 17.9 en 17.10 is de ondernemer gerechtigd alle noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken aan het door hem in te schakelen incassobureau, gerechtsdeurwaarder en/of advocaat.


 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid en verzekeringen

18.1         Indien de ondernemer tegenover de consument aansprakelijk is voor andere schade dan letsel-of overlijdensschade, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar op de betreffende aansprakelijkstelling uitbetaalt.

18.2         Calamiteiten veroorzaakt door overmacht zullen niet leiden tot aansprakelijkheid van de ondernemer noch leiden tot vergoeding door de onderneming van geleden schade door de consument noch tot terugbetaling van de door de consument betaalde vergoeding van kindplaatsen.

18.3         Artikel 18.1 en 18.2 zijn tevens van toepassing indien de ondernemer voor de uitvoering van de plaatsingsovereenkomst gebruik maakt van derden.

18.4         De ondernemer heeft voor zichzelf en zijn personeel (waaronder stagiaires en vrijwilligers) op gebruikelijke voorwaarden een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor de geplaatste kinderen is een schadeverzekering afgesloten. De ondernemer aanvaardt geen andere aansprakelijkheid dan die beschreven in artikel 18.1 en 18.2.

Artikel 19 – Afwijking

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk of digitaal tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1         Op alle rechtsbetrekkingen tussen de ondernemer en de consument is het Nederlands recht van toepassing.

20.2         Eventuele geschillen tussen de ondernemer en de consument zullen, behoudens het gestelde in artikel 18, worden berecht door de bevoegde rechter in het werkgebied van de ondernemer, behoudens voor zover dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven en/of de ondernemer als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon-of vestigingsplaats van de consument.

Artikel 21 – Klachtenprocedure en Wet klachtrecht

21.1         Klachten over de uitvoering van de plaatsingsovereenkomst behandelt de ondernemer overeenkomstig zijn interne klachtenprocedure. Bij het opstellen of wijzigen van deze procedure bestaat Ouderbetrokkenheid in de zin van artikel 2.4.

21.2         Indien de consument zulks wenselijk acht, kan hij een klacht indienen bij een klachtencommissie volgens de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De ondernemer is aangesloten bij een Klachtencommissie Kinderopvang, zoals opgenomen in de klachtenprocedure.

Artikel 22 – Overig

Indien rechtens mocht komen vast te staan dat één of meerdere bedingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn c.q. vernietigbaar zijn, blijven de overige bedingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zullen de nietige dan wel vernietigbare bepalingen vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en die – qua inhoud en strekking zo min mogelijk zal afwijken van het oorspronkelijke beding.

Bijlage 1

Nadere regeling van de verplichtingen van de ondernemer uit artikel 14 van de Algemene Voorwaarden voor kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang).

De ondernemer voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in artikel 14.2 door er onder meer voor zorg te dragen dat de onderneming

beschikt over:

  1. Een pedagogisch beleidsplan dat de kenmerkende wijze van omgang met kinderen en hun ouders omschrijft;
  2. Reglementen/stukken die het beleid weergeven met betrekking tot hygiëne, veiligheid, medisch handelen, Meldcode kindermishandeling, ziekte en privacy;
  3. Een reglement dat de klachtenprocedure regelt;
  4. Een reglement waarin de ondernemer de ouderbetrokkenheid vorm wil geven en waarin onder andere het functioneren van de oudercommissies is geregeld;
  5. Een overzicht van, dan wel informatie over, de volgende elementen van de kinderopvang:

-        informatie-uitwisseling, de vorm en frequentie, waaronder het aantal oudergesprekken dat er in principe per jaar plaatsvindt;

-        de te verstrekken voeding;

-        mogelijkheden voor het maken van specifieke afspraken over ontwikkeling, verzorging en voeding;

-        de geldende prijs van alle reguliere en eventuele extra wijze van betaling en eventuele meerkosten afwijkende betalingswijzen;

-        de regels voor inschrijving en plaatsing, waaronder de inschrijfkosten;

-        de opzegtermijn en de dag van de maand waartegen kan worden opgezegd;

-        het algemeen beleid betreffende de getalsverhouding tussen groepsleiding en aantal kinderen per leeftijdscategorie;

-        informatie aangaande de groep en de beschikbare ruimte.